Subregionalny Fundusz Pożyczkowy ODRA

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "ODRA", jest przeznaczony dla mikro- i małych przedsiębiorców w szczególności z północnej części województwa lubuskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Korzystając z możliwości jakie daje Unia Europejska (dzięki dofinansowaniu Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "ODRA" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa), Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF-y usytuowane są na terenach powiatów północnej części województwa lubuskiego i w biurze zamiejscowym PFP w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferta Funduszu "ODRA", jest kierowana do mikro- i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 50 pracowników
 • mający swoją siedzibę i prowadzący podstawową działalność na terenie województwa lubuskiego
 • działający co najmniej 3 miesiące
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 500 tys. zł
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • minimalny wkład własny
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

SFP ODRA współpracuje z:

 • Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze
  kontakt: www.lfpk.pl.

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Oddziale lub w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 42, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim

SFP "ODRA" - ul. J. Pankiewicza 5-7, III p., p.310,  66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax 95 73 30 481

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

SFP "ODRA" - zamknięty, prosimy o kontakt z Oddziałem w Gorzowie Wielkopolskim, tel./fax 95 73 30 481


Lista Punktów Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Odra"