Subregionalny Fundusz Pożyczkowy ODRA

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "ODRA", jest przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w szczególności z północnej części województwa lubuskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Korzystając z możliwości jakie daje Unia Europejska (dzięki dofinansowaniu Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "ODRA" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa), Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF-y usytuowane są na terenach powiatów północnej części województwa lubuskiego i w biurze zamiejscowym PFP w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferta Funduszu "ODRA", jest kierowana również do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.

O pożyczkę może ubiegać się MŚP:

 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność uznawaną powszechnie za nieetyczną
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa lubuskiego
 • mający dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju
 • będący we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji
 • posiadający zdolność do spłaty pożyczki
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie pożyczka wykorzystana
 • złoży wniosek o pożyczkę według obowiązującego w SFP standardowego wzoru

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • Pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 500.000 złotych
 • Pożyczki mogą być udzielane zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe
 • Okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wraz z odsetkami wynosi 36 miesiące od momentu podpisania umowy. W indywidualnych przypadkach, w zależności od specyfiki pożyczki i sytuacji MŚP, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy
 • Dopuszczalny jest maksymalny 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału przez MŚP, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco (miesięcznie)
 • Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest o stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna ogłaszana przez Komisję Europejską, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym
 • Minimalny wkład własny MŚP ubiegającego się o pożyczkę wynosi 0% wartości przedsięwzięcia w zależności od oceny ryzyka finansowania.
 • Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z odsetkami i może je stanowić w szczególności: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka
 • Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • brak wkładu własnego
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

SFP ODRA współpracuje z:

 • Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze
  kontakt: www.lfpk.pl.

Regulamin udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Oddziale lub w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 42, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim

SFP "ODRA" - ul. J. Pankiewicza 5-7, III p., p.310,  66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax 95 73 30 481

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

SFP "ODRA" - zamknięty, prosimy o kontakt z Oddziałem w Gorzowie Wielkopolskim, tel./fax 95 73 30 481


Lista Punktów Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Odra"