Pożyczka Profilowana 2

Celem projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ ) jest wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług poprzez udostępnienie przedsiębiorcom sektora MŚP z woj. pomorskiego środków w ramach zwrotnych instrumentów finansowych tj. pożyczek.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 11 marca 2019 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 12 mln złotych na udzielanie 19 Pożyczek Inwestycyjnych oraz 11 Pożyczek Profilowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą 15 mln złotych, w ramach których możliwe będą realizowane przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw,  w tym poprawa konkurencyjności, poprawa zdolności do rozszerzenia działalności, zwiększenie produktywności  oraz poszerzenie rynków zbytu. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa pomorskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych: dla Pożyczki Inwestycyjnej z oprocentowaniem rynkowym od 2,47 %, a w obszarach preferencyjnych od 1,99%, natomiast dla Pożyczki Profilowanej od 1,39 %. Od udzielonych pożyczek nie pobiera się żadnych opłat i prowizji. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego tj. Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

 

Pożyczka Profilowana

 • Kwota pożyczki od 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
 • Oprocentowanie: od 1,39%
 • Okres spłaty do 84 miesięcy
 • Okres karencji do 12 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Cel finansowania:
  1. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, realizowane na terenie woj. pomorskiego oraz wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:
   • Cel 1: Istotne poszerzenie rynków zbytu,
   • Cel 2: Poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości.

   W/w cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:
   • Zmianą procesu produkcyjnego,
   • Zmianą sposobu świadczenia usług,
   • Zakupem maszyn i sprzętu,
   • Rozbudową zaplecza.
  2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, realizowane na terenie woj. pomorskiego:
   • Cel 3: Poprawa efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych lub
   • Cel 4: Redukcja wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych.

   W/w cel realizowany jest m.in.
   • dzięki zastosowaniu ekoinnowacji,
   • przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku

ul. Piwna 1/2, pokój nr 111, 80-831 Gdańsk, tel. 58 301 02 29, 784 317 998

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni

ul. Morska 509, pokój 5, 81-006 Gdynia, tel. 58 620 96 09, 728 970 389, 784 318 052

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1, pokój 744, 76-200 Słupsk, tel. 59 846 84 47, 784 318 037, 664 981 645

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lęborku

pl. Pokoju 8, pokój 6, 84-300 Lębork, tel. 59 333 00 06, 539 972 295

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 44, fax 91 312 92 02