Pożyczka Rozwojowa

Informujemy, że nabór wniosków o Pożyczkę Rozwojową został tymczasowo wstrzymany z uwagi na wyczerpanie się środków. 

W dniu 20 września 2017 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wartość projektu wynosi 18 mln 750 tys. zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 15 mln zł, natomiast wkład własny to 3 mln 750 tys. zł. W ramach zawartej umowy oferowane będą niskooprocentowane pożyczki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z przeznaczeniem na przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięcia rozwojowe i innowacyjne przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. Zadaniem PFP będzie wdrożenie i zarządzanie Instrumentem Finansowym Pożyczka Rozwojowa, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Kto może otrzymać pożyczkę

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę Rozwojową muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 3. są mikro- lub małym przedsiębiorstwem w przypadku ubiegania się o Pożyczkę Rozwojową do 100 000,00 zł oraz mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w przypadku ubiegania się o Pożyczkę Rozwojową do 500 000,00 zł, w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego,
 5. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de minimis),
 6. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.

Na co można otrzymać pożyczkę

W ramach udzielanych pożyczek finansowane będą:

 1. przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 2. przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP) przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in. z:

 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwy jest do wysokości 10 proc. środków wypłaconych na rzecz Przedsiębiorcy w ramach pożyczki,
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 40% Pożyczki Rozwojowej do 100 000,00 zł oraz 30% Pożyczki Rozwojowej powyżej 100 000,00 zł. Przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Jaką pożyczkę można otrzymać

W ramach zawartej umowy Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela pożyczek:

 • do 100 000,00 zł – dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł – dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Udział Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Okres spłaty pożyczki

Pożyczki Rozwojowe udzielane są na okres do 60 miesięcy. Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki Rozwojowej wynosi do 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej.

Oprocentowanie pożyczek

Uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki. Minimalne oprocentowanie wynosi od 1,85% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,45% dla pozostałych.

Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą.

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie pożyczki przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty pożyczek dla Przedsiębiorców w naszych oddziałach:

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości we Wrocławiu

ul. Skarbowców 23A Bud. B-1 lok. 20, 53-025 Wrocław, tel. 71 39 12 196 lub 71 33 23 181

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze

ul. Górna 10-11 pokój 28, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 29 64

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16, fax 91 312 92 02