Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (Pośrednik Finansowy) w dniu 17 kwietnia 2018 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa dolnośląskiego.

W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy oraz zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. dolnośląskim. Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy).

Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi ponad 2,8 mln zł.

 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 80.000,00 zł
  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
  • Oprocentowanie stałe: 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP
  • Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty pożyczek dla Przedsiębiorców w naszych oddziałach:

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości we Wrocławiu

ul. Skarbowców 23A Bud. B-1 lok. 20, 53-025 Wrocław, tel. 71 39 12 196 lub 71 33 23 181

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze

ul. Górna 10-11 pokój 28, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 29 64

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16, fax 91 312 92 02