POMERANUS SEED - Fundusz Kapitału Zalążkowego

Pomeranus SeedProjekt realizowany jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Działania 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie zakłada zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania w polskiej gospodarce oraz zwiększenie dostępu do ich finansowania.

Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw opartych o innowacyjne pomysły, technologie lub modele biznesowe w całej Polsce w obszarze innowacyjnych branż.

Innowacyjna Gospodarka Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

1. Kampanię promocyjną i rekrutacyjną mającą na celu identyfikację 100 innowacyjnych przedsięwzięć i wstępną ich selekcję
2. Wyłonienie 28 przedsięwzięć do etapu preinkubacji, które objęte zostaną specjalistycznym wsparciem mentorskim, doradczym i rzeczowym
3. Powstanie 18 innowacyjnych spółek, które zostaną wsparte finansowo poprzez inwestycje kapitałowe

Obszar oraz czas realizacji:

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz obejmuje działaniem całą Polskę.

Grupa docelowa:

Projekt Pomeranus Seed skierowany jest do osób /zespołów/przedsiębiorstw, które zamierzają stworzyć nową spółkę opartą na nowatorskim pomyśle, wiedzy, technologii lub modelu biznesowym. Projekt dotyczy bardzo wczesnej fazy zalążkowej charakteryzującej się bardzo wysokim ryzykiem, lecz jednocześnie możliwością uzyskania wysokich stóp zwrotu. Do wsparcie kwalifikowane będą przedsięwzięcia z innowacyjnych branż.

Zapraszamy do szczegółów oferty:

www.pomeranusseed.pl

Osoba do kontaktu:

Andrzej Kołodziejczyk
tel. 91 312 92 49
email: a.kolodziejczyk@pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70 - 466 Szczecin
tel. +4891 312 9221, fax +4891 312 9201
biuro@pomeranusseed.plwww.pomeranusseed.plwww.pfp.com.pl