Bistro w sercu miasta

Czas na  założenie bistra w sercu miasta


Szczecin jest miastem pełnym możliwości, które na tle innych dużych miast ma jeszcze wiele do osiągnięcia i mając ciekawy, oryginalny pomysł łatwiej można zrealizować biznes. Deptak Bogusława w Szczecinie kojarzy się z miejscem spotkań gdzie warto wyjść wieczorem. Miejsce idealna na bistro, pub, restaurację czy szybkie jedzenie.    

Od czego należy zacząć rozpoczynając  tworzenie bistra? 

 Kluczem do sukcesu jest lokalizacja i lokal. Najłatwiej otworzyć restaurację/bistro w lokalu, w którym była już gastronomia. Jeśli wcześniej w lokalu nie było gastronomii konieczna będzie zmiana sposobu użytkowania lokalu . Najlepiej wynająć architekta, który zajmie się sprawami urzędowymi i znacznie je przyspieszy.

Jakie zgody musimy uzyskać?


Sanepid

Jeśli będziemy prowadzić swój lokal w miejscu gdzie już była gastronomia to uda się nam uzyskać zgodę od sanepidu na prowadzenie lub kontynuowanie działalności w ciągu tygodnia  dwóch.  Wymogi bezpieczeństwa pożarowego określa rozporządzenie ministra infrastruktury w z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Rozporządzenia określa wymogi bezpieczeństwa, zasady dotyczące dróg ewakuacyjnych, wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Koncesja na alkohol

Sprzedaż w kawiarni alkoholu wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń. Szczegółowe wymagania kto i kiedy może sprzedawać alkohol precyzuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473). Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie wydawane jest w gminie, w której przedsiębiorca starający się o nie prowadzi swoją działalność (ma lokal w którym sprzedaż ma się odbywać).

Do wniosku na koncesję niezbędne są: 

•    kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS ( z zaświadczenia musi wynikać, że przedsiębiorca w swoim przedmiocie działalności ma sprzedaż alkoholu (52.25.Z wg PKD);

•    kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy (np. umowa najmu, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, akt własności) do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych;

•    pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku - jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;


•    oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki


Każdy przedsiębiorca publicznie odtwarzający utwory muzyczne musi podpisać umowy licencyjne z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Ustawa o prawie autorskim przewiduje, że za publiczne odtwarzanie muzyki z kaset, płyt i innych nośników należy płacić odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Podobnie wygląda sytuacja przy odtwarzaniu muzyki z radia czy telewizji, jeżeli znajdują się one w miejscu ogólnodostępnym. Opłaty te związane są z ochroną praw autorskich twórców. W Polsce jest kilka organizacji zajmujących się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi. Najbardziej znaną jest ZAIKS, który reprezentuje twórców. Inne reprezentują wykonawców. Dlatego czasem trzeba podpisać nie jedną, ale nawet kilka umów (np. jeśli planowane jest odtwarzanie filmów). Oprócz Stowarzyszenia Autorów – ZAIKS działa w Polsce Związek Producentów Audio Video (ZPAV) oraz Związek Artystów Wykonawców (Stoart).  

Jak się tworzy markę restauracji?


Na markę składa się kilka czynników:

- trzeba dbać o spójność całości (nazwa, aranżacja miejsca, atmosfera, dania, dodatkowe produkty). Wszystko to musi być spójne, czytelne,
- należy od razu określić również grupę docelowa klientów, dla których będzie otwarty lokal, 
- ważne jest również, aby w miarę możliwości promować ludzi i miejsc, które są w mieście gdzie prowadzimy lokal, wpisywanie w kalendarz managera  wszystkich lokalnych imprez jest obowiązkowe,
- pamiętać też należy o ciągłej dbałość o podnoszenie jakości oferowanych dań oraz o dbanie, aby atmosfera była przyjazna dla klientów. Obecnie klientów trzeba zaskakiwać świeżymi i sezonowymi produktami. Można mieć kilka stałych, sprawdzonych dań, ale trzeba wprowadzać sezonowe, nowe dania i zmieniać je dość często.  

Czy przy zakładaniu restauracji potrzebnych jest dużo środków?


Przed przystąpieniem do planowania inwestycji należy odpowiedzieć sobie na pytanie - jaki charakter ma mieć lokal, dla kogo ma być ten lokal, co ma być w karcie. Wielkość potrzebnych środków finansowych zależy od tego w jakim stanie będziemy mieć od lokalu. Największe środki potrzebne są na remont i dostosowanie lokalu (10.000 PLN - 300.000 PLN). Wyposażenie kuchni - zależy od karty dań jakie chcemy mieć w ofercie i nie można założyć wielkości inwestycji na etapie rozmowy o restauracji czy bistro.   

Kto jest ważniejszy? Szef Kuchni czy Manager?


Szef Kuchni i Manager to dwie bardzo ważne role i mają bardzo duży wpływ na sukces miejsca lub jego zagładę Sercem każdej gastronomii jest kuchnia. Mając nawet najlepszą obsługę nie przyciągniemy gości, jeśli jedzenie nie będzie smaczne i najwyższej jakości. Patrząc z drugiej strony jeśli obsługa nie będzie dbała o gości, w lokalu nie będzie atmosfery, będą braki w produktach, nie będzie utrzymanej czystości - miejsce  zniechęci i więcej ich nie zobaczymy.  To czy osiągniemy sukces w biznesie gastronomicznym zależy od indywidualnej definicji SUKCESU, w biznesie dla każdego oznacza to coś innego. Jednym wystarczy prowadzenie restauracji i rozmowy ze stałymi, zadowolonymi klientami. Inni chcieliby posiadać kilka punktów, w których mogliby spełniać oczekiwania swoich gości. 

 Jakie jest ryzyko wpisane w działalność gastronomiczną?


Jednym ryzykiem może być przeinwestowanie i nietrafiony wybór lokalizacji na gastronomię.

Agnieszka Kropa-Szyszkowska

Artykuł powstał dzięki uprzejmości managerów „Bistro na Deptaku  Fabryka” oraz „Spalarnia Kultury”

Chcesz uruchomić firmę? Zadzwoń na numer 728 863 937  lub wypełnij formularz dostępny Tutaj