Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych (PSFP).

01.06.2006

W dniach 01-02.06.2006 na Mazurach w Starych Jabłonkach pod Olsztynem odbył się Piąty Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych. Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako aktywny członek PSFP corocznie uczestniczy w obradach i pracach Stowarzyszenia.

Tradycyjnie Zjazd miał charakter spotkania szkoleniowo - informacyjnego. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób - reprezentantów ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych funduszy pożyczkowych z całego kraju. Ponadto, PSFP miało przyjemność gościć na Zjeździe przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Związku Banków Polskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, Stowarzyszenia na Rzecz Promowania Przedsiębiorczych Postaw i Samodzielności Ekonomicznej SENS oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Honory gospodarza i współorganizatora pełnił Regionalny Fundusz Pożyczkowy Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (WMARR) z Olsztyna. Mowę inauguracyjną wygłosiła Pani Bożena Wrzeszcz-Zwada - Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego - gość specjalny Zjazdu.

W trakcie Zjazdu Prezes PSFP - Pani Barbara Bartkowiak zaprezentowała najnowszy Raport PSFP o stanie Funduszy Pożyczkowych za 2005 rok. Prezes PSFP przedstawiła najnowsze dane dotyczące przyrostów kapitałów i ich źródeł, liczby i wartości udzielonych pożyczek oraz ranking aktywności poszczególnych funduszy. (Prezentacja Power Point w załączeniu). Dodatkowo przedstawiony został postęp prac w zakresie budowy systemu informatycznego do obsługi działalności pożyczkowej funduszy. Zaprezentowano m.in. zakres funkcjonalny, wymagania sprzętowe oraz przewidywany harmonogram wdrożenia systemu. (prezentacja Power Point w załączeniu).

Z uwagi na Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców Futurallia z zaproszenia na Zjazd nie mógł skorzystać Podsekretarz Stanu, Wiceminister Gospodarki - Pan Andrzej Kaczmarek. W imieniu Ministra, Pani Elżbieta Bagińska wyraziła słowa uznania dla tak dynamicznie rozwijającego się systemu wsparcia przedsiębiorców oraz życzyła efektywnego działania w kolejnych latach.

Z-ca Prezesa PARP - Pan Dariusz Szewczyk oraz dyrektor Zespołu Instytucji Finansowych PARP - Pan Tomasz Sypuła dokonali oceny trzech rund aplikacyjnych dokapitalizujących fundusze pożyczkowe ze środków Unii Europejskiej, omówili mechanizm premiowania, wskazali najczęstsze błędy popełniane przez fundusze w trakcie rozliczeń dotacji oraz przypomnieli o możliwościach pozyskiwania kolejnych środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Z-ca Prezesa PARP gratulował dynamicznego rozwoju systemu pożyczkowego i zaapelował do PSFP o kontynuowanie prac nad publikacją Raportów PSFP w celu propagowania wiedzy nt. funduszy pożyczkowych jako systemu wsparcia finansowego sektora MSP opartego na zasadach gospodarki rynkowej, a nie pomocy publicznej, efektywnie współpracującego z systemem bankowym.

Prezes Związku Banków Polskich (ZBP) - Pan Krzysztof Pietraszkiewicz uznał rolę funduszy pożyczkowych jako instytucji oferujących komplementarne wsparcie finansowe względem systemu bankowego. Podkreślił, że fundusze edukują i przygotowują przedsiębiorców do późniejszej roli klienta bankowego, mogącego korzystać z pełnej oferty instrumentów finansowych. Wyraził też nadzieję, że ZBP jako członek Europejskiej Unii Bankowej może przyczynić się do propagowania dobrych praktyk obydwu systemów z korzyścią dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Interesujący głos w dyskusji nt. roli mikrofinansowania w Polsce i na świecie oraz możliwości pobudzania i zaspokajania potrzeb w zakresie przedsiębiorczości zabrał Pan Jan Młynarczyk -przedstawiciel Stowarzyszenia SENS. Czy fundusze pożyczkowe zmierzają we właściwym kierunku? Czy działalność pożyczkowa w dotychczasowym kształcie wpływa na kreowanie postaw przedsiębiorczych? To tylko nieliczne z pytań w ramach, których dyskutowali uczestnicy Zjazdu.

Pan Robert Koziński - Dyrektor Departamentu Funduszy Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. (BGK) zaprezentował system funduszy poręczeniowych utworzony w ramach rządowego programu "Kapitał dla przedsiębiorczych", przedstawił przykłady współdziałania funduszy poręczeniowych z funduszami pożyczkowymi oraz zachęcał do podjęcia takiej współpracy.

Prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor - Pan Michał Machlejd zaprezentował możliwości sprawdzania wiarygodności pożyczkobiorców i tym samym ograniczenia ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek. Przypomniał, że PSFP po analizie rynku oraz możliwości współpracy z innymi biurami informacji gospodarczej rekomenduje ofertę InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i zaprasza do współpracy wszystkie fundusze pożyczkowe w Polsce. Warto zaznaczyć, że w świetle obowiązującego Prawa bankowego pozyskiwanie przez fundusze pożyczkowe informacji o przedsiębiorcach bezpośrednio w Biurze Informacji Kredytowej S.A. jest niemożliwe, a tylko InfoMonitor jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej S.A. i Związkiem Banków Polskich umożliwiając pozyskiwanie informacji o nierzetelnych klientach systemu bankowego.

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych - Pan Jerzy Nazaruk zwrócił uwagę na rosnący udział funduszy pożyczkowych w grupie instytucji finansujących przedsiębiorców z uwzględnieniem zabezpieczenia funduszu poręczeniowego. Dodatkowo wskazał na pokrywającą się sieć regionalnych oraz częściowo lokalnych funduszy poręczeniowych i pożyczkowych i możliwość ich współpracy.

Uczestnicy pozytywnie ocenili organizację Zjazdu, interesujące i inspirujące wstąpienia oraz jak zawsze możliwość wymiany doświadczeń w ramach bieżącej działalności funduszy.

Na zakończenie drugiego dnia Zjazdu Prezes PSFP Barbara Bartkowiak powiedziała, że cieszy fakt, iż system funduszy pożyczkowych może w sposób efektywny przyczyniać się do niwelowania barier w dostępie do finansowania mikro i małych przedsiębiorców, coraz lepiej finansując rozwój polskiej przedsiębiorczości. Jednakże, cały czas należy prowadzić działania zmierzające do dalszego doskonalenia i rozwoju tego systemu.

Relacja z V Zjazdu PSFP - kliknij na zdjęcia...