Mikropożyczka

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29  grudnia 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa opolskiego. 
W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie opolskim, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego. 
Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy) oraz z wkładu własnego  Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (pełniącej rolę Pośrednika Finansowego). 
Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi ok. 10,4 mln zł. W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 147 pożyczek.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29  grudnia 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa opolskiego. 

W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie opolskim, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego. 

Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy) oraz z wkładu własnego  Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (pełniącej rolę Pośrednika Finansowego). 

Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi ok. 10,4 mln zł. W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 147 pożyczek.

Mikropożyczka

  • Maksymalna kwota pożyczki: 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na dzień 01.06.2019 r. wynosi 99.018,80 zł 
  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo)
  • Oprocentowanie 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP
  • Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Opolu

ul. Zielonogórska 3, pok. nr 4 45-955 Opole, tel. 77 457 67 23, kom. 602 229 280

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 46, fax 91 312 92 02