Duża Pożyczka (do 2 mln zł)

Celem projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy Województwa Lubuskiego jest zwiększenie wydajności pracy i efektywności produkcji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie rozwoju i konkurencyjności firm. Promowane będą projekty ukierunkowane na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym także produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Wartość projektu wynosi 274,88 mln zł. Wsparcie w ramach tego projektu będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 poprzez udostępnienie przedsiębiorcom sektora MŚP z woj. lubuskiego środków w ramach zwrotnych instrumentów finansowych, tj. pożyczek.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 18 października 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 14 mln złotych na udzielanie 56 Małych i 10 Dużych Pożyczek w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 18 mln złotych. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa lubuskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych z oprocentowaniem od 0,935% dla Małej Pożyczki oraz od 1,87% dla Dużej Pożyczki bez żadnych innych opłat i prowizji. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego, tj. Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym również będących w fazie start-up oraz tych, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy.

Duża Pożyczka

 • Kwota pożyczki od 500 000,01 zł do 2 000 000,00 zł
 • Okres karencji do 12 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie od 1,87% na przedsięwzięcia innowacyjne na poziomie regionu oraz Technologie Informacyjno-komunikacyjne i od 2,43% dla pozostałych przedsiębiorstw
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty do 120 miesięcy
 • Cel finansowania:
  Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wsparcie rozwoju i podniesienie ich konkurencyjności, w tym podniesienie poziomu ich innowacyjności, w szczególności w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z:
  • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
  • wprowadzaniem nowych produktów dla firmy lub utworzeniem nowych miejsc pracy,
  • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
  • finansowaniem rozszerzenia działalności,
  • finansowaniem realizacji nowych projektów.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 73 15, 602 173 447, 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra, tel. 538 810 267, 882 436 140

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 44, fax 91 312 92 02

Lista Punktów Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „Odra”