Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

 

Informujemy, że nabór wniosków na pożyczki w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" został zamknięty z uwagi na wyczerpanie się środków.

 

O pożyczki na utworzenie stanowisk pracy mogą ubiegać się:

  1. podmioty, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;

  2. podmioty mające swoją siedzibę w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubuskim lub dolnośląskim i wskazane w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły;

  • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40) lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;

  • żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Maksymalna wartość pożyczki 27.481,20 zł
Oprocentowanie 0,44% w skali roku
Okres spłaty do 3 lat
Zabezpieczenie ustalane indywidualnie

Pamiętaj! W przypadku skorzystania również z pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, istnieje możliwość umorzenia części Twojej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania (makroregion północno-zachodni: woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, lubuskie, dolnośląskie):

Projekty zakończone

Dokumenty do pobrania (woj. zachodniopomorskie, pomorskie):

Dokumenty do pobrania (woj. wielkopolskie i kujawsko-pomorskie):

Maksymalna wartość pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki oraz nie może być wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

Oprocentowanie (1/4 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP) ustalane na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.