Ogólne warunki organizacyjne szkoleń PFP

Kryteria uczestnictwa

 • Zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: www.pfp.com.pl w zakładce Szkolenia i doradztwo
 • Otrzymanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Brak otrzymania takiej informacji jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu
 • Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie
 • Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów
 • Fundacja zastrzega sobie prawo niewystawienia zaświadczenia uczestnikom szkolenia, którzy nie podpisali się na liście obecności lub nie uczestniczyli w co najmniej 75% czasu danego szkolenia
 • Od 1 stycznia 2017 r. zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wystawiane są elektronicznie i wysyłane mailem na adres podany podczas rejestracji. Prosimy o zweryfikowanie adresów mailowych lub w przypadku własnoręcznego wpisywania adresu na listę obecności - o wpis czytelny.
  W przypadku nieotrzymania certyfikatu w ciągu dwóch tygodni po szkoleniu, prosimy o kontakt pod numerem tel. 91 312 92 22.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa najpóźniej na dzień przed szkoleniem do godz. 10:00.
 • Prosimy o przybycie na szkolenie najpóźniej 5 minut przed czasem, aby pobrać materiały i podpisać się na liście obecności.
 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny
 • Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje właścicielom i pracownikom  mikro, małych i średnich firm
 • W szkoleniach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy
 • Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) dla celów szkoleniowych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie.

Lokalizacja

Szkolenia organizowane są w ośrodku szkoleniowym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie.

Rozpoczęcie / zakończenie zajęć

09:00 - 16:00 (efektywnie 8 godzin lekcyjnych dziennie).

Odwołanie szkolenia

Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji

Szczegółowych informacji udziela Polska Fundacja Przedsiębiorczości, tel. 91 312 92 22.