Mikropożyczka

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 29  grudnia 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą utworzenia Instrumentu Finansowego – Mikropożyczka na terenie województwa opolskiego. 
W ramach zawartej umowy PFP oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie opolskim, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo) i które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego. 
Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy) oraz z wkładu własnego  Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (pełniącej rolę Pośrednika Finansowego). 
Łączna kwota środków przeznaczonych na pożyczki na założenie działalności gospodarczej wynosi ok. 10,4 mln zł. W ramach tej kwoty PFP planuje udzielić min. 147 pożyczek.

Celem projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego jest udostępnienie środków w ramach zwrotnych instrumentów finansowych tj. pożyczek z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. lubuskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 10 stycznia 2018 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 5.081.593,13 złotych na udzielanie min. 123 szt. Mikropożyczek w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 6 mln złotych. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa lubuskiego pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. lubuskiego.

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • Maksymalna kwota pożyczki: 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na dzień 01.06.2019 r. wynosi 99.018,80 zł 
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym bezrobotni lub bierni zawodowo, w wieku od 30 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarcze
  • Oprocentowanie 0,175% (0,1 stopy redyskonta weksli NBP)
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1128, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 727 73 15, 602 173 447, 666 829 022

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

ul. św. Jadwigi 1, I piętro, pokój 101, 65-065 Zielona Góra, tel. 538 810 267, 882 436 140

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 44, fax 91 312 92 02

Lista Punktów Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „Odra”