Pożyczka Inwestycyjna

Informujemy, że nabór wniosków o Pożyczkę Inwestycyjną został tymczasowo wstrzymany z uwagi na wyczerpanie się środków. 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 28 września 2017 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) w wysokości 13 mln złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego do projektu, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą ponad 17 mln złotych. W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych z oprocentowaniem od 1,87% bez żadnych innych opłat i prowizji. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego PFP, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Pożyczka Inwestycyjna

 • Kwota pożyczki od 500 000,01 zł do 1 000 000,00 zł
 • Okres karencji do 12 miesięcy
 • Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie dla firm działających w branży turystycznej – 1,87% – na warunkach pomocy de minimis
 • Oprocentowanie dla pozostałych firm od 2,47%
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty do 120 miesięcy
 • Cel finansowania:
  1. Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego.
  2. Wsparcie dla branży turystycznej, tj.:
   1. budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
   2. budowa lub rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych;
   3. wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
   4. tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;
   5. powstawanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;
   6. przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
   7. produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności;
   8. budowa i rozbudowa obiektów noclegowych.
  3. Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Oddziale lub Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 43/ 45/ 08, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Koszalinie

ul. Partyzantów 17, pokój 202, 75-411 Koszalin, tel. 94 340 70 35, 784 689 616

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu

ul. Południowa 10B, pokój 205, 78-600 Wałcz, tel. 67 258 30 86, 664 061 992, 795 417 461

Lista Punktów Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus”