Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w dniu 23 kwietnia 2018 roku podpisała Umowę Operacyjną na Instrument Finansowy – Pożyczka na zmianę modelu biznesowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (MFF) na kwotę 8 mln zł pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki wniesieniu przez PFP dodatkowego wkładu własnego, dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wynoszą  ponad 9,5 mln zł.
W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z woj. kujawsko-pomorskiego pożyczki
na warunkach finansowych z oprocentowaniem od 0,935% bez żadnych innych opłat i prowizji. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF)
oraz wkładu własnego PFP, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP. Projekt przewiduje wsparcie dla 11 przedsiębiorstw.

 

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

 • Kwota pożyczki: od 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
 • Okres karencji: do 12 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa
 • Oprocentowanie:
  • od 0,935% (preferencja dotyczy: pożyczek do 500 tys. oraz pożyczek dla Inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. kujawsko-pomorskiego)
  • od 2,47% dla pozostałych przedsiębiorstw
 • Brak innych opłat i prowizji
 • Okres spłaty: do 84 miesięcy
 • Cel finansowania:
  • Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP:

- umiędzynarodowienie prowadzonej działalności (działania nakierowane na rozpoczęcie
lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych oraz działania inwestycyjne, marketingowe
i administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek)

- zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie (usprawnienie wewnętrznych procesów i rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów
i administracji publicznej)

 • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne
  i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP.

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, pok. 109, 85-030 Bydgoszcz (Bydgoski Dom Technika NOT) tel. 52 320 91 06, kom. 538 235 884, 664 061 981

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Toruniu

ul. Dworcowa 7 p.105, 87-100 Toruń, tel. 664 934 479

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16, fax 91 312 92 02