Regionalna Pożyczka Hipoteczna

Środki finansowe, pochodzące z wkładu wniesionego w ramach RPO WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, zwrócone i pozostałe po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”, łączącej Województwo Dolnośląskie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest beneficjentem i menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (Menadżer DFP), tj. środki niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki pochodzące ze zwrotów od MŚP, przekazane Organizatorowi (Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. http://www.dfr.org.pl/) przez Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W dniu 11 grudnia 2017 roku PFP podpisano umowę o Pośrednictwo Finansowe polegające na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Regionalnych Pożyczek Hipotecznych dla MŚP w celu wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego.

Kto może otrzymać pożyczkę:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy).

Jaką pożyczkę można otrzymać:

  • Do 1.500.000,00 zł na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów poszczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie woj. dolnośląskiego, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Okres spłaty

  • Do 10 lat (przy wkładzie własnym przedsiębiorcy MŚP co najmniej 5% ceny netto kupowanej nieruchomości),
  • Do 15 lat (przy wkładzie własnym przedsiębiorcy MŚP co najmniej 20% ceny netto kupowanej nieruchomości).

Oprocentowanie

Uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki. Według stanu na dzień 01 stycznia 2018 roku minimalne oprocentowanie wynosi 2,87%.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem Regionalnej Pożyczki Hipotecznej, w przypadku nieruchomości zabudowanej – cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz PFP odnawiana przez cały okres trwania umowy, weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka, lokata terminowa.

Regulamin udzielania pożyczek

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pożyczkę

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty pożyczek dla Przedsiębiorców w naszych oddziałach:

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości we Wrocławiu

ul. Skarbowców 23A Bud. B-1 lok. 20, 53-025 Wrocław, tel. 71 39 12 196 lub 71 33 23 181

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Jeleniej Górze

ul. Górna 10-11 pokój 28, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 29 64

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 16, fax 91 312 92 02

 

Komunikat DFR ostrzegający przed próbami oszustwa: http://www.dfr.org.pl/ostrzezenie-probami-oszustwa/