Projekty pożyczkowe finansowane ze środków województwa pomorskiego

W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2007-2013 oraz zamknięciem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) w dniu 31 grudnia 2015 r. zakończono projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim”, w ramach którego Bank Gospodarstwa Krajowego pełnił rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego jest wyłącznym dysponentem środków finansowych pochodzących z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, niezaangażowanych w umowy z mikro- i małymi przedsiębiorstwami (MMP) oraz pochodzących ze zwrotów od MMP.

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. na mocy Umowy Powierzenia Zadań, zawartej pomiędzy Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. a Województwem Pomorskim, nastąpiło przekazanie w zarządzanie aktywów wypracowanych w ramach powyższego projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego do Spółki Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Zadaniem PFR Sp. z o.o., na mocy powyższej Umowy Powierzenia jest zarządzanie środkami finansowymi przekazanymi przez Powierzającego, pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, oraz środkami niezaangażowanymi i zwróconymi z instrumentów inżynierii finansowej, jak również przychodami wygenerowanymi na tych środkach w celu tworzenia organizacyjnych i finansowych warunków sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu aktywności gospodarczej, podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu województwa pomorskiego.

W dniu 8 listopada 2016 r. Polska Fundacja Przedsiębiorczości zawarła z Pomorskim Funduszem Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku dwie Umowy Operacyjne – Nowy Limit Pożyczka Globalna, która mają na celu poprawę dostępu przedsiębiorców województwa pomorskiego do zewnętrznych źródeł finansowania.

Projekty finansowane ze środków Województwa Pomorskiego na podstawie powyższych Umów realizowane są w ramach utworzonego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „GRYF” dla mikro- i małych przedsiębiorców z województwa pomorskiego, spełniających przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.).

Kto może otrzymać pożyczkę:

 • zatrudniający do 50 pracowników,
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący podstawową działalność na terenie województwa pomorskiego,
 • działający co najmniej 3 miesiące, w zależności od Projektu,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka,
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju,
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Jaką pożyczkę można otrzymać:

 • cel pożyczki: finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych mikro- lub małego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub realizującego inwestycję podlegającą finansowaniu na terenie województwa pomorskiego, w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej;
 • kwota pożyczki: pożyczka może być udzielona maksymalnie do wysokości 400 tys. zł;
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy od momentu podpisania umowy; dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;
 • wkład własny: minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 0% wartości przedsięwzięcia w zależności od oceny ryzyka finansowania;
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacje Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży w stosunku rocznym;
 • od przyznanej pożyczki nie jest pobierana opłata manipulacyjna;
 • zabezpieczenie: zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy.

Jakie korzyści daje współpraca z Funduszem:

 • ułatwiony dostęp do źródeł finansowania z pominięciem banków komercyjnych
 • minimalny wkład własny
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki
 • uproszczona procedura

Regulaminy udzielania pożyczek:

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę:

Gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę:

Zapraszamy do złożenia wniosku w Oddziałach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
Nasi pracownicy postarają się również odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

Siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie

ul. Monte Cassino 32, pokój 9, 70-466 Szczecin, tel. 91 312 92 44, fax 91 312 92 02

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni

ul. Morska 509, pokój 5, 81-006 Gdynia, tel./fax 58 620 96 09, 728 970 389

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1, pokój 744, 76-200 Słupsk, tel./fax 59 846 84 47, 784 318 037, 664 981 645

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku

ul. Piwna 1/2, pokój nr 111, 80-831 Gdańsk, tel./fax 58 301 02 29, 784 317 998

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lęborku

pl. Pokoju 8, pokój 6, 84-300 Lębork tel. 59 333 00 06, 539 972 295